برای دریافت معرفی نامه باید فرم عضویت تکمیل حق عضویت را پرداخت نمایید

با عضویت در باشگاه ایرانیان از تخفیفات ویژه صدور رشته های بیمه ای زیر بهره مند شوید.

تخفیف بیمه شخص ثالث  30000 تومان(سی هزار تومان)

تخفیف بیمه بدنه 40000 تومان (چهل هزار تومان)

تخفیف بیمه مسئولیت حرفه ای 30000 تومان (سی هزار تومان)

تخفیف بیمه آتش سوزی 50%